VOOR FOTO'S VAN DE OVERHEMDEN KLIKT U OP DE GEWENSTE MAAT.
Winkelwagen Geen producten

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden en informatie voor klanten van NoButtons
 

 1. Exploitant van de NoButtons webwinkel en geldigheid van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Deze webwinkel wordt geëxploiteerd door NoButtons. NoButtons is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Roermond (KvK nr. 56626266). Vestigingsadres en klantenservice; mevrouw M.A. De la Haye, Pluijmaekersstraat 15, 6417 XL, Heerlen.
 3. Voor de verkoop van onze producten zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Andere voorwaarden, in het bijzonder voorwaarden van klanten, zijn alleen van toepassing wanneer deze door ons schriftelijk zijn erkend.
 4. Wij verkopen onze producten primair aan consumenten in hoeveelheden zoals die voor consumenten gebruikelijk zijn.
 5. De overeenkomst wordt uitsluitend in het Nederlands, Duits of Engels gesloten.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van NoButtons en op elke tot stand gekomen overeenkomst via de NoButtons webwinkel tussen NoButtons en de consument.
 7. De verkoop van NoButtons producten is niet beperkt tot Nederland, om welke reden bijkomende kosten voor o.a. verzending verschillend kunnen zijn.
 
2. Sluiten van de overeenkomst.
 1. De consument kan uit de webwinkel producten uit het aanbod uitkiezen en door aanklikken van de bestelknop in een elektronische winkelwagen plaatsen. Een voor de consument bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer alle voor de verwezenlijking van de overeenkomst noodzakelijke gegevens zijn ingevoerd, de consument bevestigd heeft dat men kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden en de knop “bestelling met betalingsverplichting” heeft aangeklikt. Hiermee sluit de consument de koopovereenkomst met NoButtons op basis van de hier beschreven algemene voorwaarden. Totdat deze knop is aangeklikt, kan de consument de bestelling en de gegevens bij de bestelling te allen tijde wijzigen en corrigeren. Wij aanvaarden geen bestellingen van minderjarigen onder 18 jaar.
 2. Nadat de bestelling is gedaan, ontvangt de consument per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van zijn bestelling. In deze ontvangstbevestiging zijn de gegevens van de bestelling en ook deze Algemene Voorwaarden nogmaals vermeld. Deze Algemene Voorwaarden worden ook tijdens het bezoek aan onze webwinkel aangeboden in Pdf downloadbaar formaat. Door de ontvangstbevestiging komt geen koopovereenkomst tot stand; de ontvangstbevestiging toont alleen aan dat de bestelling bij ons is binnengekomen. Pas na ontvangst van de betaling door de consument van zijn bestelling op de NoButtons bankrekening is er een koopovereenkomst tot stand gekomen.
 3. NoButtons kan de met de consument gesloten koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien een gedeelte van de bestelling of alle bestelde producten toch niet leverbaar blijken te zijn, ondanks dat op de website vermeld staat of stond dat deze producten op voorraad zijn. Dit kan voorkomen in het geval dat de voorraad na de bestelling alsnog leeg raakt, het product niet langer aangeboden wordt of er anderszins redenen zijn die de levering onmogelijk maken. Indien dit geval zich voordoet zal de consument van ons een e-mail ontvangen. Het vooruitbetaalde bedrag voor de bestelling zal in dat geval zo snel mogelijk worden teruggestort op de bankrekening van de consument. Deze bepaling doet niet af aan NoButtons haar andere wettelijk rechten de koopovereenkomst te ontbinden.  
 1. Beschikbaarheid en levertijd van producten
 1. Is één of zijn meerdere van de bestelde producten op het tijdstip van de bestelling om wat voor een reden niet meer leverbaar, dan kunnen wij de bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel af te wijzen. Daarover zullen wij de consument dan onverwijld per e-mail informeren.
 2. Is/zijn het bestelde product of de producten beschikbaar, dan bedraagt de tijd tot aan de levering binnen Nederland op het door de consument aangegeven adres bij een normale gang van zaken ca. drie tot vijf werkdagen (max. 1 week) na binnenkomst van de bestelling en betaling.
 3. De bezorging vindt plaats binnen Nederland en naar andere landen of gebieden binnen en buiten Europa en via een door ons geselecteerde firma.
 
 1. Prijs
 1. In alle prijzen die voor producten in de NoButtons webwinkel genoemd zijn, is telkensde geldende Nederlandse wettelijke omzetbelasting (BTW) inbegrepen.
 2. De verzendkosten binnen Nederland (met uitzondering van de overzeese gebieden) bedragen € 6,95. Verzendkosten naar landen buiten Nederland zijn in de webwinkel separaat aangegeven.
 
5. Betalingsmogelijkheden
 1. U kunt bij de betaling van de bestelling in de NoButtons webwinkel tussen
verschillende betalingswijzen kiezen:
 • Credit Card (Visa, MasterCard, American Express).
 • PayPal; de gegevens van uw bank of creditcards zijn bij PayPal volgens uw eigen opgave geregistreerd.
 • iDeal.
 1. Op grond van de door de consument met banken en andere kredietinstellingen,gesloten overeenkomsten kunnen bijkomende kosten voor overmakingen, aanhouden van een bankrekening en dergelijke voor de consument ontstaan.
 2. Wij behouden ons het recht voor het gebruik van de bovengenoemde betalingswijzente beperken tot één of meer betaalwijzen per consument.
 
6. Eigendomsvoorbehoud
Totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen door NoButtons blijven de bestelde producten eigendom van NoButtons.
 
7. Recht van intellectueel eigendom en handelsmerken
De door ons geëxploiteerde website alsmede de gehele inhoud ervan, in het bijzonder teksten, foto’s, afbeeldingen, grafische voorstellingen, drukken, textieldesigns, films, presentaties, geluid, illustraties en eventuele software alsmede alle merken en/of modellen, in het bijzonder rechten van intellectueel eigendom, naam- en beeldrechten, merken en/of geregistreerde respectievelijk niet geregistreerde modellen, zijn alle door industriële eigendomsrechten beschermd tegen onrechtmatig gebruik. Voor ieder gebruik, behalve voor het uitzoeken en kopen van een artikel, is vooraf schriftelijk toestemming vereist van ons of, indien de desbetreffende rechten niet bij ons liggen, van de rechthebbende.
 
 1. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 
9. Aansprakelijkheid voor non-conformiteit
1.  Dit artikel beperkt niet het wettelijke recht op schadevergoeding.
2.  Onze Algemene Voorwaarden vormen geen beperking op de wettelijke regels omtrent
productaansprakelijkheid.
 
 1.  Telefoonkosten
Indien niet anders is overeengekomen, betaalt de consument voor telefonisch contact met NoButtons de kosten die de telecomaanbieder van de consument hiervoor in rekening brengt.
 
 1.  Klachten en geschillencommissie
 1. Geschillen tussen de consument en NoButtons over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door ons te leveren of geleverde producten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als door NoButtons worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 2. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd (twee weken na levering) aan NoButtons heeft voorgelegd.
 3. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 4. Wanneer de consument een geschil wilt voorleggen aan de Geschillencommissie, zijn wij aan deze keuze gebonden. Wanneer NoButtons dat wil, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door NoButtons schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk aan haar laten weten of de consument ook wenst  dat de Geschillencommissie de zaak behandeld dan wel dat hij het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Vernemen wij van de consument zijn keuze niet binnen de termijn van vijf weken, dan is NoButtons gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 6. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan NoButtons surseance van betaling is verleend, NoButtons in staat van faillissement is geraakt of NoButtons haar bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft  beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 7. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.
 
 1.  Herroepingsrecht en -instructies
De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na levering, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument NoButtons, Pluijmaekersstraat 15, 6417 XL te Heerlen, Nederland, telefoonnummer +31 (0)45-542 1994, E-mail: info@nobuttons.nl, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De consument kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is daartoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Instructies en gevolgen van de herroeping
Als de consument de overeenkomst herroept, ontvangt de consument alle betalingen die hij tot op dat moment voor de herroepen produkten heeft gedaan, exclusief leveringskosten (en met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de consument voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden standaard levering) onverwijld retour na retourontvangst van de goederen door NoButtons. NoButtons betaalt de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, in ieder geval zullen aan de consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 
Indien de consument de overeenkomst herroept voordat NoButtons de goederen heeft verstuurd, ontvangt de consument alle betalingen hiervoor die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief betaalde leveringskosten.

De consument dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de consument het besluit de overeenkomst te herroepen aan NoButtons heeft medegedeeld, terug te zenden of te overhandigen. De consument is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de herroepingstermijn van 14 dagen na levering is verstreken. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de consument.

De consument blijft aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Tijdens de herroepingstijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, met duidelijke vermelding van de gegevens van de afzender en conform de door NoButtons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
NoButtons behoudt zich het recht voor een eventuele waardevermindering die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan van de geretourneerde goederen in mindering te brengen op de terugbetaling voor de goederen.  
 
Indien de consument de geleverde producten binnen de herroepingstermijn zonder een uitdrukkelijke herroepingsverklaring aan NoButtons retourneert, ziet NoButtons dit als een herroeping en gelden de gevolgen zoals hierboven uiteengezet.
 
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan NoButtons, Pluijmaekersstraat 15, 6417 XL te Heerlen, Nederland, E-mail: info@nobuttons.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Prijs herroepen product(en):

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum:


Bankrekening:

(*)Doorhalen wat niet van toepassing is.
 
 
 
Status 1-9-2015
 
 
 
 

 

Alle bedragen zijn inclusief BTW Powered by CCV Shop software webshop
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
VOOR FOTO'S VAN DE OVERHEMDEN KLIKT U OP DE GEWENSTE MAAT.