VOOR FOTO'S VAN DE OVERHEMDEN KLIKT U OP DE GEWENSTE MAAT.
Winkelwagen Geen producten
Verzendkosten
De verzendkosten binnen Nederland (met uitzondering van de overzeese gebieden) bedragen € 6,95. Verzendkosten naar landen buiten Nederland zijn in de webwinkel separaat aangegeven.

Herroepingsrecht en -instructies terugzenden
De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na levering, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument NoButtons,
Lintjensstraat 16417 XS  te Heerlen,
Nederland, telefoonnummer +31 (0)45-542 1994, E-mail: info@nobuttons.nl, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De consument kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is daartoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Instructies en gevolgen van de herroeping
Als de consument de overeenkomst herroept, ontvangt de consument alle betalingen die hij tot op dat moment voor de herroepen produkten heeft gedaan, exclusief leveringskosten (en met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de consument voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden standaard levering) onverwijld retour na retourontvangst van de goederen door NoButtons. NoButtons betaalt de consument terug met hetzelfde betaalmiddel en bankrekening als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij de consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen aan de consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 
Indien de consument de overeenkomst herroept voordat NoButtons de goederen heeft verstuurd, ontvangt de consument alle betalingen hiervoor die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief betaalde leveringskosten.

De consument dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de consument het besluit de overeenkomst te herroepen aan NoButtons heeft medegedeeld, terug te zenden of te overhandigen. De consument is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de herroepingstermijn van 14 dagen na levering is verstreken. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de consument.

De consument blijft aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Tijdens de herroepingstijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, met duidelijke vermelding van de gegevens van de afzender en conform de door NoButtons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
NoButtons behoudt zich het recht voor een eventuele waardevermindering die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan van de geretourneerde goederen in mindering te brengen op de terugbetaling voor de goederen.  
 
Indien de consument de geleverde producten binnen de herroepingstermijn zonder een uitdrukkelijke herroepingsverklaring aan NoButtons retourneert, ziet NoButtons dit als een herroeping en gelden de gevolgen zoals hierboven uiteengezet.
 
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan NoButtons, Lintjensstraat 1 6417 XS  te Heerlen, Nederland, E-mail: info@nobuttons.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Prijs herroepen product(en):

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum:


Bankrekening:

(*)Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 

Alle bedragen zijn inclusief btw Powered by CCV Shop software webshop
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies
VOOR FOTO'S VAN DE OVERHEMDEN KLIKT U OP DE GEWENSTE MAAT.